چرخیدن – نوبت تقویم پزشکی بهداشت بهداشت

چرخیدن – نوبت: تقویم پزشکی بهداشت بهداشت برگزاری داروسازی دندان پزشکی دندانپزشکی وزارت بهداشت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جزئیات تورم شهریور اعلام شد

به گزارش مهر، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ ر

جزئیات تورم شهریور اعلام شد

جزئیات تورم شهریور اعلام شد

عبارات مهم : مقایسه

بانک مرکزی شرح تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال را اعلام کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۰.۳ درصد زیاد کردن داشته است.

جزئیات تورم شهریور اعلام شد

در گزارش تازه بانک مرکزی، شرح این شاخص و اثر زیاد کردن قیمت هر کدام از زیرگروههای کالایی بر قیمت تورم اعلام شده است است.

براساس گزارش تازه بانک مرکزی، شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۴ درصد زیاد کردن یافت. طی شش ماه اول امسال شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۰.۱ درصد زیاد کردن داشته است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ ر

میزان تورم در دوازده ماه منتهی بـه شـهریورماه ۱۳۹۶ نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه شهریورماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد هست. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصـرفی در شـهریورماه ۱۳۹۶ پـس از حـذف نوسـانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزیش یافت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبـل تقریبـاً در نیمی از استان های کشور زیاد کردن داشته هست، به طوری که بیشترین میزان افـزایش مربـوط بـه استان چهارمحال و بختیاری معادل ۰.۷ درصد بوده است.

بیشترین میزان کم کردن نیـز مربـوط بـه استان کردستان معادل ۱.۴ درصد بود. شاخص مذکور در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران معادل ۰.۶ درصد افـزایش داشته است.

جزئیات تورم شهریور اعلام شد

خوراکی ها و آشامیدنی ها

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل ۱.۳ درصد کم کردن داشت. این کم کردن زیاد ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقـلام و گروه ها مانند میوه های تـازه (بـه جـز انـار، پرتقـال، نـارنگی و لیمـو شـیرین) معـادل ۸.۱ درصـد، سبزی های تازه (به جز سـبزی هـای برگـی) ۱۲ درصـد، گوشـت مـرغ ۲.۸ درصـد، تخـم مـرغ ۴.۳ درصد، انواع ماهی آبهای جنوب ۴.۴ درصد، برنج ایرانـی درجـه یـک ۰.۴ درصـد و نخـود ۱.۶ درصد بوده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران (شاخص تورم) در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ ر

در این ماه شاخص بهای بعضی از اقلام و گروه ها مانند گوشـت دام معـادل ۱.۵ درصد، پرتقال ۵.۱ درصد، انار ۱۳.۳ درصد، لیموشیرین ۱۴.۶ درصد، نـارنگی ۷.۵ درصد، سبزی های برگی ۳.۲ درصد، فرآورده های شیر ۰.۸ درصد، روغن ها و چربی هـا ۱.۲ درصـد، قنـد، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی ۰.۹ درصد، انواع ماهی (به جز انواع ماهی آب هـای جنوب) ۳.۸ درصد، بـرنج خـارجی ۱.۲ درصـد، خشـکبار یک درصـد، آشـامیدنی هـا ۰.۷ درصـد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۰.۸ درصد، فـرآورده هـای سـبزی یک درصـد، کنسـرو مـاهی ۲.۲ درصد و نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی ۰.۸ درصد زیاد کردن داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه خـوراکی هـا و آشـامیدنی هـا معـادل ۱۱.۱ درصد زیاد کردن نشان می دهـد. در گـروه مـذکور شـاخص بهـای گـروه خـوراکی هـا معـادل ۱۱ درصد و گروه آشامیدنی ها ۱۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل زیاد کردن داشـته اسـت.

جزئیات تورم شهریور اعلام شد

شاخص بهای گروه مذکور بعد از از بین بردن نوسانات فصلی نسـبت بـه مـاه قبـل یک درصـد کم کردن داشت.

دخانیـات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت بـه مـاه قبـل معـادل ۰.۱ درصـد کم کردن یافت. این کم کردن ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۰.۲ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معـادل ۰.۳ درصـد افـزایش داشته است.

پوشاک و کفش

در شهریورماه ۱۳۹۶، شـاخص بهـای گـروه پوشـاک و کفـش نسـبت بـه مـاه قبـل معـادل ۰.۳ درصد زیاد کردن داشت. این زیاد کردن زیاد ناشی از اوج رفتن شـاخص بهـای گـروه هـای انـواع کفش معادل ۰.۹ درصد، پوشاک آماده ۰.۱ درصد، «پارچه جهت تهیه پوشاک» و «اجرت دوخت و شستشوی لباس» هر یک ۰.۶ درصد بوده است.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل معـادل ۵.۶ درصـد افـزایش داشته است.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هـا نسـبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۸ درصد همراه بود. زیاد کردن فوق زیاد در اثر اوج رفـتن شـاخص بهای «ارزش اجاری مسکن شخصـی» و «اجـاره بهـای مسـکن غیـر شخصـی» هـر یـک معـادل ۰.۸ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۰.۷ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هـا معادل ۷.۶ درصد زیاد کردن داشته است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانـه نسـبت به ماه قبل معادل ۰.۸ درصد زیاد کردن یافت. این زیاد کردن زیاد ناشی از بـالارفتن شـاخص بهـای گروه های مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل ۱.۷ درصد، «کالاها و خدمات مورد اسـتفاده در منزل و خدمات خانگی» و «ظروف و لوازم آشـپزخانه» هـر یـک ۰.۶ درصـد، وسـایل خـانگی ۰.۴ درصد و منسوجات مورد استفاده در منزل ۰.۷ درصد بوده هست. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل معادل ۸.۶ درصد زیاد کردن داشته است.

بهداشت و درمان

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل بـا افزایشـی معادل ۱.۲ درصد مواجه شد. زیاد کردن فوق زیاد در اثر اوج رفتن شاخص بهای گروه های خـدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۱.۱ درصد، هزینه های بیمارستانی ۲.۱ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۰.۴ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معـادل ۸.۲ درصـد زیاد کردن داشته است.

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معـادل ۰.۶ درصـد زیاد کردن یافت. این زیاد کردن زیاد ناشی از اوج رفتن شاخص بهای گروه های کرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل ۱.۲ درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۰.۱ درصد بوده است.

در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معـادل ۵.۷ درصد زیاد کردن داشته است.

ارتباطات

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به مـاه قبـل معـادل ۰.۸ درصـد کم کردن داشت. کم کردن فوق در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه دستگاه تلفـن و فکـس معـادل ۳.۸ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۶.۸ درصـد افـزایش داشته است.

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به مـاه قبـل معـادل ۲.۷ درصد زیاد کردن داشت. این زیاد کردن زیاد ناشی از اوج رفتن شاخص بهای گـروه هـای هزینـه مسافرت با تور معادل ۹.۱ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۱.۴ درصـد، لـوازم تفـریح، بـازی و ورزشی ۱.۹ درصد، نوشت افزار ۱.۸ درصد و وسایل صوتی، تصویری، عکاسـی و فـیلم بـرداری و کامپیوتر ۰.۵ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۹.۴ درصـد زیاد کردن داشته است.

تحصیل

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخـص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبـل معـادل ۰.۳ درصـد زیاد کردن یافت که این زیاد کردن زیاد در اثر اوج رفتن شهریه مدارس و کلاس های تقـویتی معـادل ۰.۷ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۰.۵ درصد افـزایش داشته است.

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخـص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل یک درصد زیاد کردن یافت. این زیاد کردن زیاد ناشی از اوج رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از منزل معادل ۱.۱ درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۰.۵ درصد بوده هست. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معـادل ۱۱.۸ درصـد زیاد کردن داشته است.

کالاها و خدمات متفرقه

در شهریورماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت بـه مـاه قبـل بـا افزایشی معادل یک درصد مواجه شد. زیاد کردن فوق زیاد تحت تأثیر اوج رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۰.۷ درصد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۳.۴ درصد و لوازم شخصی ۲.۸ درصد بوده هست. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۴ درصد زیاد کردن داشته است.

واژه های کلیدی: مقایسه | شهریورماه | لوازم بهداشتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs